LEEUWARDEN - Op verschillende plekken in Nederland worden er proeven gedaan met het telen van lisdoddes. Deze plant kan groeien op natte plekken in het land zoals in veengebieden. Het zou een alternatief verdienmodel kunnen zijn voor boeren die in plaats van melkproductie lisdoddes gaan telen.


Bodemdaling veengebieden
Er is momenteel in Nederland heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden. Op maandag 28 september organiseert de Friese Milieu Federatie (FMF) hierover een digitale GroenLunch. In de lezing wordt ingegaan op de kansen die zogenaamde natte teelten bieden. Lisdodde lijkt daarvoor het meest geschikt. De lisdodde is een teelt die erg goed gedijt op (erg) natte plekken. De lisdodde kan worden gebruikt als isolatiemateriaal of als ruwvoer voor koeien.

Perspectief natte teelten
Op dit moment wordt op verschillende plekken in Nederland al langjarig onderzoek gedaan naar het perspectief van natte teelten, onder andere in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en in It Bûtenfjild (Better Wetter). Sprekers Eddy Wymenga, directeur van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en Frank Lenssinck, directeur van het Veenweiden Innovatiecentrum gaan in de lezing in op de resultaten van het onderzoek tot nog toe, op het perspectief voor de lange termijn en op wat de natte teelt voor Fryslân zou kunnen betekenen. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor het landschap, de CO2-uitstoot en economische verdienmodellen voor boeren en bouwbedrijven.

Digitale lezing
Maandag 28 september om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de lezing is om 13.00 uur. De lezing is gratis toegankelijk en te volgen via digitale media. Zie https://www.fmf.frl/nieuws/groenlunch-natte-teelten/