LEEUWARDEN - Het nieuwe afvalbeleid in gemeente Leeuwarden heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd. Sinds de invoering in 2022 is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 173 kg naar 108 kg per jaar, wat gunstig is voor het milieu en bijdraagt aan lagere afvalkosten.

Betere afvalscheiding

De afvalscheiding in gemeente Leeuwarden is sterk verbeterd. In 2021 bestond nog 56% van het ingezamelde restafval uit grondstoffen die gescheiden aangeboden konden worden. In 2023 is dit percentage gedaald naar 36%. Dit betekent dat meer grondstoffen in de kringloop kunnen worden gehouden. Hoewel etensresten nog steeds 26% van het restafval uitmaken, is er aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Financiële voordelen

Voor 70% van de huishoudens in Leeuwarden is de afvalstoffenheffing in 2023 lager dan in 2022. De kostenbesparing door vermeden verbrandingsbelasting zal in de komende jaren verder toenemen. Dit heeft een dempend effect op de tarieven voor de afvalstoffenheffing en is daarmee een voordeel voor alle inwoners.

Daling bijzet huisvuilzakken

Na een tijdelijke toename van bijzet huisvuilzakken na de invoering van de financiële prikkel in januari 2023, is het niveau sinds het voorjaar van 2023 weer gedaald naar dat van 2021. De gemeente en inzamelaar Omrin blijven zich inzetten om dit verder terug te dringen.

Positieve feedback van inwoners

Een enquête toont aan dat veel inwoners overwegend positief zijn over het afvalbeleid. De manier waarop afval wordt opgehaald, krijgt een gemiddeld cijfer van 7,6. De ophaalfrequentie en communicatie worden ook goed beoordeeld.

Uit de enquête blijkt dat 56% van de respondenten bewuster met afval omgaat dankzij het nieuwe beleid. Een meerderheid van 60% probeert actief afval te verminderen door beter te scheiden, minder aan te schaffen en spullen te hergebruiken. Bovendien ziet 94% van de inwoners het belang van afvalscheiding in als grondstof voor nieuwe producten.

Conclusie en toekomst

“We zijn erg blij met deze resultaten,” zegt wethouder Evert Stellingwerf. “Het laat zien dat onze inwoners het belang inzien van afvalscheiding en bereid zijn hier actief aan bij te dragen. Dit geeft ons vertrouwen dat we samen de doelstellingen kunnen bereiken. Daarnaast geeft de enquête duidelijke handvaten om onze werkwijze verder aan te scherpen en meer grondstoffen in de kringloop te houden.”