LEEUWARDEN - Het Politiek Podium van woensdag 25 september is gevuld met een deel Open Podium en een deel Dialoog. De avond begint al om 19.00 uur met het agenda initiatief van PALGroenLinks over het afsteken van vuurwerk. De fractie is geen voorstander van het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw en wil het gesprek met de gemeenteraad hierover aangaan. De vraag die voorligt is of we met elkaar de effecten van vuurwerk willen verminderen en zo ja, welke oplossingen dan mogelijk kunnen zijn.

Om 19.15 uur is de aanbieding en presentatie van de programmabegroting 2020 door wethouder en portefeuillehouder Sjoerd Feitsma. De begroting wordt op een later moment besproken.

In de Dialoog staan vervolgens een aantal onderwerpen op de agenda. Eén van de onderwerpen is de zienswije regionaal beleidsplan veiligheid Noord Nederland. Het plan neemt positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke veiligheidsagenda. Het plan wordt vastgesteld door de burgemeesters van de gemeenten in de regio en de hoofdofficieren van justitie. Daaraan voorafgaand worden de gemeenteraden gehoord en in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. Er is een drietal thema’s gekozen: Ondermijnende criminaliteit; Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg en tot slot Cyberveiligheid. Op 25 september kunnen de woordvoerders van de partijen hun zienswijze geven.

Ook op de agenda het initiatiefvoorstel van 50PLUS over de Verzilverlening.Op 13 april 2019 heeft de raad unaniem de motie Verzilverlening aangenomen. Op 9 juli 2019 heeft het college de raad geïnformeerd met een notitie over de Verzilverlening. Daarin wordt ingegaan op de potentiele doelgroep van de Verzilverlening en de randvoorwaarden met betrekking tot deze lening. Tevens wordt een indicatie gegeven van de wijze van financieren, het benodigde budget en de mogelijke richting van dekking hiervan. In de notitie wordt ook ingegaan op een aantal kanttekeningen bij de regeling. Het college stelt voor de notitie eerst in de raad te bespreken. De vraag ligt voor of de raad deze regeling bij de begrotingsbehandeling wil voorstellen als nieuw beleid en zo ja, welke randvoorwaarden in de regeling opgenomen moeten worden.

Alle onderwerpen van de agenda en bijbehorende stukken staan op de website. Hier ook de livestream om de bijeenkomst te volgen.