LEEUWARDEN - Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de boomziekte ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de hele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt. In de gemeente Leeuwarden rooien we dit jaar al bijna 900 essen en gaan we 3000 snoeien.


Veel essen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. De buitenkant ziet er nog ‘normaal’ uit. Essentaksterfte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen dus gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle circa 6600 essen echter verdwijnen.

Planning

In het najaar beginnen we met het onderhoud van de essen. Het kappen of snoeiwerk gaat door tot in het begin van 2021. Wanneer het onderhoud in een wijk of straat plaatsvindt ontvangen de inwoners daarover bericht.

Herplant

Natuurlijk zorgen we voor herplant om de groene omgeving te behouden en te versterken. In de meeste gevallen maken de essen plaats voor andere soorten bomen. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst veel bomen binnen één gebied aantast. Dit herplantplan maken we dit najaar, zodat we komend voorjaar al met de herplant kunnen beginnen.

Meedenken

Waar het gaat om straat- en laanbomen betrekken we bewoners per wijk of buurt zoveel mogelijk bij onze herplantplannen. Iedereen wordt op een passende manier geïnformeerd; persoonlijk, per brief of op een speciale bijeenkomst. Daarnaast stellen we de inbreng van bewoners en belanghebbenden op prijs. Het gaat tenslotte om de woon- of werkomgeving waarin ze dagelijks leven. Gezamenlijk doen we ons best om de komende jaren te blijven zorgen voor een duurzaam en minder kwetsbaar bomenbestand in Leeuwarden.