TIETJERKSTERADEEL - De bestaande winning van gas uit de gasvelden bij Tietjerksteradeel mag tot en met 2030 doorgaan. Voorwaarde is wel dat de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting. De minister stemt niet in met gaswinning uit nieuwe velden bij Tietjerksteradeel. Dat staat in het ontwerpbesluit, dat tot begin december ter inzage ligt.

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) baseert zijn voornemen op uitgebrachte adviezen van onder andere het Wetterskip, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de betrokken overheden.

De aanleiding voor het gewijzigde winningsplan is een aangepaste productieverwachting voor de gasvelden binnen het winningsplan Tietjerk. Die verwachting is aangepast omdat gasproducent Vermilion de productie uit de bestaande gasvelden wil optimaliseren en op nieuwe locaties wil boren. Deze inzichten en plannen vereisen een actualisatie van de productieprognose, de bodemdalingsvoorspellingen en de seismische risicoanalyse. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat Vermilion aan de afgesproken voorwaarden voldoet en kan handhavend optreden als de maximale bodemdaling in zicht komt.

Gaswinning uit de kleine velden
Het gasveld Tietjerk is een zogenoemd ‘klein gasveld’. In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. De kleine gasvelden zijn belangrijk voor Nederland: hoewel Nederland van het gas af gaat, is gas de komende decennia nog nodig als energiebron. Gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot minder uitstoot dan geïmporteerd gas.

De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn veel kleiner dan bij de winning in het Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, zoals in Tietjerk, wordt de winning toegestaan. De veiligheid is beoordeeld door onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging.

Meer informatie over gaswinning uit kleine gasvelden vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinningkleinegasvelden.

Ter inzage
De wijze waarop het aardgas wordt gewonnen uit deze gasvelden is beschreven in het winningsplan Tietjerk. Het winningsplan geeft een beschrijving van de hoeveelheden gas die gewonnen worden en de verwachte effecten daarvan. Het ontwerpbesluit op het gewijzigde winningsplan, de onderliggende stukken en de uitgebrachte adviezen liggen van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 digitaal ter inzage via www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk en op www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. De papieren versie kunt u inzien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (op afspraak). Alle op tijd ingediende zienswijzen en reacties betrekt het ministerie bij het definitieve besluit over de gaswinning in Tietjerk.