LEEUWARDEN - “Verdien ik nog aan jou? Ja maar je reageerde niet.. O ja is ook zo. Maar de business kan weer beginnen. (…) Nice. Alleen dure klanten.” Deze chat tussen de verdachte en een destijds 15-jarige meisje geven de werkelijkheid weer die is blootgelegd in onderzoek Alfa. Een onderzoek dat is gericht op het uit de prostitutie halen van het kwetsbare en onzekere meisje. De twee mannen, beiden 22 jaar oud en afkomstig uit de Friese woonplaatsen Burgum en Hurdegaryp, worden ervan verdacht een aanzienlijke bijdrage te hebben geleverd aan het ertoe brengen en vooral het voortduren van die prostitutie. Van haar onrijpheid en jeugdigheid is fors geprofiteerd. Daarnaast wordt beiden verweten dat zij kinderporno van haar hebben ontvangen. De man uit Burgum wordt ook verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno en het hebben van seks met haar. “Het gaat hier om mensenhandel in de seksuele sfeer, inclusief de daaraan verbonden seksuele delicten. Het beleid van het OM is erop gericht om hard op te treden van deze vorm van mensenhandel, zeker als er minderjarigen bij zijn betrokken”, aldus de officier. Zij horen vandaag drie jaar gevangenisstraf en zes maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.


Over een groot aantal onderdelen uit het onderzoek is geen discussie en staan de feiten ook vast. Zo is het helder dat het meisje in eerste instantie niet door beide hoofdverdachten is geworven voor prostitutie. Dat zij openstond voor prostitutie komt niet uit de koker van verdachten. Zij is door een derde in deze wereld gebracht, hetgeen een ander onderzoek heeft opgeleverd. Deze man, die zich voordeed als vriendin voor de minderjarige, wordt later voor zijn aandeel vervolgd.

Strafbaarheid

Vast staat ook dat de beide verdachten het meisje niet hebben gedwongen met geweld of andere dwangmiddelen om in de prostitutie te gaan of om erin te blijven. Voor de strafbaarheid is dat niet nodig als het gaat om een minderjarige. Alleen al een minderjarige ertoe brengen is strafbaar. De officier: “Maar laat helder zijn dat die omstandigheid enkel en alleen door de melding via Meld Misdaad Anoniem en het ingrijpen van de politie is gestopt. Het is niet gestopt uit vrije wil van de verdachten.”

Uitbuiting

Het aan de verdachte uit Burgum ten laste gelegde feit “het verwerven, vervoeren en overbrengen van de minderjarige met het oogmerk van uitbuiting” kan wat het OM betreft wettig en overtuigend bewezen worden. Uit het dossier blijkt dat hij advertenties met afbeeldingen en gegevens van het meisje op internet plaatste, hij druk bezig was met het vinden van nieuwe klanten en meehielp in het bepalen van prijzen. En vooral; hij stimuleerde haar voortdurend op allerlei manieren om vooral seksafspraken te blijven maken tegen betaling. Deze handelingen waren wat het OM betreft gericht op prostitutiewerk en het profijt ervan. De officier: “De chatgesprekken geven weer dat verdachte heel bewust telkens is gekomen tot het maken van afspraken met het meisje om haar te vervoeren naar diverse klanten. En waarbij hij telkens wist dat het de bedoeling was dat zij seks tegen betaling zou hebben. Uitbuiting staat daarmee voor het OM vast.”
Ook de 22-jarige verdachte uit Hurdegaryp heeft wat het OM betreft het oogmerk van uitbuiting gehad. Hij heeft handelingen verricht waardoor het meisje zich beschikbaar heeft gesteld voor prostitutie en heeft daarvoor geld gekregen. Al is zijn rol beperkter in frequentie en aard, hij heeft samen met de andere verdachte geprofiteerd van een kwetsbaar, zeer jong meisje.

Overige feiten

De overige feiten waarvan de Burgumer wordt verdacht kunnen wat het OM betreft wettig en overtuigend bewezen worden. Het gaat om het meermalen plegen van ontucht met een 15-jarige, mede bestaande uit het seksueel binnendringen en het verspreiden, bezitten en vervaardigen van kinderporno. Er is sprake van verspreiding van kinderporno nu verdachte foto’s van het meisje heeft gebruikt om advertenties te plaatsen op internet.

Impact maatschappij

Het gaat in deze zaak om ernstige feiten als seksuele uitbuiting en ontucht met een minderjarige. Naast de impact op het slachtoffer zelf leidt seksueel misbruik van minderjarigen vaak tot grote verontwaardiging en onrust in de maatschappij. En strafoplegging zal volgens het Openbaar Ministerie ook moeten aansluiten bij de ontwikkeling van het maatschappelijk (straf)klimaat, zeker ten aanzien van dergelijke feiten t.o.v. minderjarigen. Er is een roep vanuit de samenleving om daders van dergelijk zware delicten zwaarder te straffen.

De officier neemt de persoonlijke omstandigheden van de verdachte uit Burgum zoals de deels verminderde toerekenbaarheid en de noodzaak om na het uitzitten van de straf nog een behandeltraject in te gaan, mee in de strafmaat. De officier: “Maar de bescherming van minderjarigen is en blijft de centrale en bepalende factor voor het bepalen van de strafoplegging.”

De officier eist voor de verdachte uit Burgum een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarbij komt een stevig pakket aan maatregelen, waaronder meldplicht, ambulante behandeling, drugs- en alcoholverbod en een contactverbod met het meisje. En voor de verdachte uit Hurdegaryp eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor duur van zes maanden.

Morgen en vrijdag vervolgt de rechtbank de behandeling ter terechtzitting van zeven andere verdachten in dit onderzoek.